turkusowadroga.pl

Statut Fundacji
Turkusowa Droga


 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

         § 1

 1. „Fundacja Turkusowa Droga”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małgorzatę Nitek, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym z dnia 18.05.2021 (Repertorium A numer 2313/2021).
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.


  § 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 4. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne: oddziały, filie i biura w kraju lub za granicą.
 5. Zarząd Fundacji w drodze uchwały podejmuje decyzje o utworzeniu lub o likwidacji w kraju lub zagranicą jednostek organizacyjnych fundacji, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych, o jakich mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, określa regulamin podjęty przez Zarząd Fundacji w formie uchwały.


  § 
  3

 1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Ministrem właściwym jako organ sprawujący nadzór jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.


  § 4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji jej celów.
 2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z instytucjami o tych samych lub podobnych celach.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

       § 5

     Cele działalności Fundacji to:

 1. Wsparcie rozwojowe (coaching, mentoring) dla mikro, małych i średnich firm.
 2. Doradztwo biznesowe dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i wykluczonych z rynku pracy, bezrobotnych lub poszukujących nowej drogi zawodowej
 3. Działania na rzecz rozwoju osobistego, psychologicznego i społecznego.
 4. Promocja turkusowego biznesu.


  § 6

     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów, indywidualnych i grupowych sesji coachingowych i mentoringowych.
 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców pragnących rozwijać swoje kompetencje biznesowe.
 3. Doradztwo dla organizacji pozarządowych.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z promocją turkusowego biznesu.
 5. Organizowane webinariów, seminariów, konferencji i kongresów on-line a także wydarzeń i spotkań stacjonarnych związanych z tematyką rozwoju osobistego.
 6. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej (w tym tłumaczeniowej) w zakresie realizacji celów statutowych.
 7. Opracowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w tym multimedialnych (audio/video).
 8. Wykorzystanie nowych mediów dla popularyzacji działań i celów Fundacji.
 9. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 10. Promowanie i upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz sektorem biznesu, a także współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i fundacjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.
 11. Udzielanie stypendiów, dofinansowań, dotacji, subwencji i darowizn krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym oraz prawnym na realizację ich działań, o ile są one zgodne z celami Fundacji.
 12. Współpracę z innymi osobami i instytucjami polskimi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach
 13. Organizowanie imprez i zbiórek pieniężnych na realizację celów statutowych
 14. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych
 15. Kształtowanie postaw i opinii społecznych.


  § 7

 1. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność gospodarcza lub nieodpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Fundacji są:

85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację

85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.52.Z   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

82.30.Z   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

62.01.Z   Działalność związana z oprogramowaniem

63.11.Z   Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.91.Z   Działalność agencji informacyjnych

58.11.Z   Wydawanie książek, poradników, albumów itp.

58.14.Z   Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z   Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z   Produkcja filmów artystycznych, nagrań wideo i programów telewizyjnych

74.20.Z   Działalność fotograficzna

77.40.Z   Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

90.03.Z   Artystyczna i literacka działalność twórcza

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 1. Przedmiotem gospodarczej działalności Fundacji są:

85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację

85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.52.Z   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

82.30.Z   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

47.19.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z    Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.63.Z  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

58.11.Z    Wydawanie książek

90.03.Z    Działalność wspomagająca powstawanie dzieł literackich oraz ich publikowanie

58.14.Z    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

63.12.Z    Działalność portali internetowych 

74.20.Z    Działalność fotograficzna

90.03.Z    Artystyczna i literacka działalność twórcza

62.01.Z    Działalność związana z oprogramowaniem

63.91.Z    Działalność agencji informacyjnych

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

58.19.Z   Pozostała działalność wydawnicza

73.19.Z   Działalność agencji reklamowych

79.90.A   Działalność pilotów wycieczek zagranicznych i przewodników turystycznych

77.40.Z   Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

96.09.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

         § 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) oraz nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, a także prawa autorskie i pokrewne nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Na jej rozpoczęcie przeznaczone zostanie 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych) z funduszu założycielskiego.


  § 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą ze wszelkich dopuszczonych prawem źródeł, w szczególności z:

 1. grantów, dotacji i subwencji, w tym środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej,
 2. darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych z kraju lub zagranicy
 3. odsetek i depozytów bankowych, funduszy inwestycyjnych
 4. dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego i praw majątkowych,
 5. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
 6. przychodów z działalności odpłatnej,
 7. przychodów z działalności gospodarczej
 8. innych wpływów


  § 10

 Przyjęcie przez Fundację spadku może nastąpić pod warunkiem złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

        § 11

 1. Wszelkie środki uzyskane z działalności odpłatnej i gospodarczej będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszelkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

         § 12

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji składający się z od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Fundator pełni w zarządzie funkcję Prezesa Zarządu, poza przypadkiem, kiedy powierzy pełnienie tej funkcji innemu członkowi zarządu. Zarząd ze swego grona na okres 5 lat wybiera Wiceprezesa oraz, w przypadku, gdy liczba członków zarządu wynosi więcej niż dwóch, sekretarza.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba pozbawiona praw publicznych a także skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 4. złożenia pisemnej rezygnacji,
 5. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 6. śmierci członka Zarządu,
 7. odwołania przez Fundatora
 8. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.
 9. Posiedzenia Zarządu muszą być protokołowane.
 10. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach personalnych oraz na wniosek choćby jednego z członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu


  § 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Fundacji zmierzających do realizacji jej celów statutowych, w szczególności:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. określenie głównych kierunków działania Fundacji,
 5. powołanie i likwidacja oddziałów Fundacji,
 6. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 7. uchwalanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
 8. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 9. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 11. podejmowanie czynności w sprawie zmian statutu Fundacji lub likwidacji Fundacji,
 12. podejmowanie uchwał o współpracy z innymi organizacjami
 13. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu przez Fundację działalności gospodarczej i jej zakresie,
 14. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Fundacji
 15. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać także wynagrodzenie na zasadach ogólnych z innych tytułów, związanych z realizacją projektów przez Fundację.
 16. Zarząd co roku do dnia 31 marca jest zobowiązany przedłożyć Fundatorowi sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok kalendarzowy z działalności Fundacji.


  § 14

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
 2. Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.
 3. każdy członek Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 5.000,00 zł.
 4. dwóch członków Zarządu łącznie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości większej niż 5.000,00 zł.
 5. Prezes Zarządu Fundacji może w formie jednomyślnej uchwały powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji (pełnomocnictwo ogólne), z uwzględnieniem zasady reprezentacji określonej przez pkt. 1b niniejszego paragrafu.
 6. Zarząd może w formie jednomyślnej uchwały upoważnić inne osoby do podpisywania poszczególnych dokumentów, zawierania umów oraz do zaciągania w imieniu Fundacji zobowiązań lub rozporządzania prawem w sposób odmienny, niż mówi pkt. 1b niniejszego paragrafu (pełnomocnictwo szczególne), w szczególności do reprezentowania Fundacji w celu realizacji konkretnych projektów, w tym do dysponowania funduszami w ramach budżetu konkretnego projektu lub innego zadania zleconego Fundacji.

 

Rozdział V. Zmiana Statutu
         
         §
15

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Zarząd Fundacji po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora mocą jednomyślnej uchwały. W razie śmierci Fundatora zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na mocy jednomyślnej uchwały.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych przez Fundatora w akcie założycielskim, a jedynie je precyzować lub rozszerzać w granicach zakreślonych treścią paragrafu 5 niniejszego Statutu.
 1. Zmiany statutu mogą dotyczyć również rozszerzenia katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które ma prowadzić Fundacja.

 

Rozdział VI. Rozwiązanie Fundacji

         § 16

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Fundator lub Zarząd po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.
 2. Likwidatora Fundacji powołuje Fundator lub Zarząd po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora, określa sposób przeprowadzenie likwidacji i przeznaczenie majątku.
 3. Likwidatorem Fundacji mogą być członkowie Zarządu.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

          § 17

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na warunkach określonych przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową.
 3. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.